bnr-

💥🙏 หลักสูตรพิเศษ 30 ชั่วโมง

💥🙏 หลักสูตรพิเศษ 30 ชั่วโมง สำหรับ : เฉพาะกลุ่ม ไกด์บัตรทอง และ ไกด์บัตรเฉพาะพื้นที่(ทั้ง 8 สี) ที่บัตรไกด์ได้หมดอายุ หมดอายุ ช่วงระหว่าง “11 เม.ย.2562(2019) – 30 ธ.ค.2564(2021)” เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถต่ออายุบัตรไกด์ได้ : ➡️

(1) ไกด์บัตรทอง ที่บัตรได้หมดอายุ หมดอายุ ช่วงระหว่าง “11 เม.ย.2562(2019) – 30 ธ.ค.2564(2021)” สามารถหาที่สมัครอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป 30 ชม. กับ สถาบันต่างๆที่ได้ยื่นขอกรมฯเปิดอบรม ==>> อบรม 30 ชั่วโมงจบแล้ว => ก็รอสมัครสอบข้อสอบกลาง ==> ถ้าสอบผ่าน กรมฯจะออกบัตรเงินให้**

(2) ไกด์บัตรชมพู บัตรเหลือง (บัตรเฉพาะพื้นที่สีต่างๆ) ที่บัตรได้หมดอายุ หมดอายุ ช่วงระหว่าง “11 เม.ย.2562(2019) – 30 ธ.ค.2564(2021)” **สามารถหาที่สมัครอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค 30 ชม. กับ สถาบันต่างๆที่ได้ยื่นขอกรมฯเปิดอบรม ==>> อบรม 30 ชั่วโมงจบแล้ว *=> ก็รอสมัครสอบข้อสอบกลาง ==> ถ้าสอบผ่าน กรมฯจะออกบัตรเฉพาะภูมิภาคให้*

ปล. หลังอบรมหลักสูตรพิเศษ 30 ชั่วโมงแล้ว =>
ไกด์บัตรทอง และ ไกด์บัตรเฉพาะพื้นที่ (ทั้ง 8 สี เช่น บัตรชมพู บัตรเหลือง ฯลฯ) ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรพิเศษนี้เป็นเวลา 30 ชม.แล้ว => จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม => พวกเราก็นำวุฒิบัตรนี้ ไปสมัครสอบบัตรไกด์สอบข้อสอบกลางกับกรมฯ ==> ใครสอบผ่าน กรมฯจะออกบัตรไกด์ให้ใหม่(card)(card)

โดย ไกด์บัตรทอง => จะได้รับบัตรเงิน (บัตรบรอนซ์เงิน)
ไกด์บัตรเฉพาะพื้นที่ (8 สี) => จะได้รับบัตรภูมิภาค (มี4ภาค ขึ้นกับพื้นที่ตามบัตรเดิม)

‼️ ตอนนี้ น่าจะมีบางสถาบันฯที่ได้ขอกรมฯเปิดอบรมหลักสูตรเพิ่ม 30 ชั่วโมงนี้แล้วครับ ‼️

🔽 ลิ้งค์ ตรวจสอบรายชื่อสถาบันฯที่กรมฯได้อนุมัติเปิดอบรมไกด์ อบรมหัวหน้าทัวร์ อบรมอัพเกรด อบรมต่ออายุบัตรไกด์ และ “อบรมหลักสูตรพิเศษ 30 ชม.กับเฉพาะไกด์ที่บัตรหมดอายุช่วงโควิดระบาดหนัก ช่วงระหว่าง “11 เม.ย.2562(2019) – 30 ธ.ค.2564(2021)””:

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย