เอกสารในการยื่นขอบัตรไกด์ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรไกด์)

A. เอกสารประกอบคำ : ขอบัตรไกด์ แบบขอใหม่ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรไกด์มาก่อน)

บัตรไกด์ มีอายุ 5 ปี  กรมฯอนุญาตให้ต่อบัตรไกด์ได้ 120 วันล่วงหน้า => (อย่าให้บัตรไกด์ขาดอายุแม้แต่วันเดียว)

สำหรับ ผู้ที่ ต้องการ สมัครอบรมเป็นไกด์ สอบบัตรไกด์ : ถามตัวเองก่อน ว่า เราเป็นคนกลุ่มไหน ว่า เรา ต้องสมัครอบรมก่อน หรือ มีสิทธิ์สมัครสอบข้อสอบกลางได้เลย?

🔴 กลุ่ม ก. – สำหรับ ผู้ที่ จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สายท่องเที่ยวได้เคยลงเรียนวิชามัคคุเทศก์ และ เคยออกทริปภาคสนาม ที่ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการ/กรมการท่องเที่ยวกำหนด

🔴🔴 กลุ่ม ข. – สำหรับ ผู้ที่ จบ ม.6 จบ กศน. จบ ปวช. หรือ จบ GED : สามารถอบรมได้แค่ หลักสูตรบัตรภูมิภาคเท่านั้น (ไม่สามารถสมัครอบรมบัตรเงินบัตรใหญ่)

🔴🔴🔴 กลุ่ม ค. – สำหรับ ผู้ที่จบ ปวส. หรือ ป.ตรี ที่ไม่ได้จบสายท่องเที่ยว หรือ จบสายท่องเที่ยวแต่ไม่เคยลงวิชามัคคุเทศก์และไม่เคยออกทริปภาคสนาม

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (ทำบัตรไกด์) : อย่าลืม รับรองสำเนาถูกต้อง

A.1. 👉 คลิก ดาวโหลด แบบคำขอ : ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.๑๐)

  1. แบบคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคุเทศก์ (ทำบัตรไกด์) : สามารถ ไปขอ กรอก แบบคำขอที่กรมการท่องเที่ยวได้ หรือ จะดาวน์โหลดแบบคำขอโดยแตะค้างที่ภาพ/แบบคำขอนี้ได้เลย หรือ จะขอแบบคำขอนี้ทางอีเมล์ ส่งมีที่อีเมล์ อ.แฮรี่ : HarryTGTL@Gmail.com)

 

A.2. สำเนาทะเบียนบ้าน

👉 คลิก  ดาวโหลดแบบฟอร์มเจ้าบ้าน ให้เจ้าบ้านช่วยรับรองที่พักให้เรา ในกรณีที่เราเป็นคนต่างพื้นที่

A.3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

A.4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)

A.5. สำเนาวุฒิการศึกษา : ใบประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองว่าจบการศึกษา (คู่กับใบเกรด)

A.6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงเท่านั้น (ไม่เกิน 30 วัน) โดยมีข้อความรับรองว่า มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด และประทับตราของสถานพยาบาล

A.7. คลิก เข้าระบบ เพื่อปริ้นต์ ผลสอบ และ หนังสือรับรอง ผ่านการทดสอบสอบข้อสอบกลาง

A.8. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 200 บาท

A.9. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรม (ข้อนี้ เฉพาะ 2 กลุ่มหลัง ที่ได้ผ่านการอบรม / เพราะ กลุ่ม (ก.) จะไม่มีวุฒิบัตรผ่านการอบรม)

A.10. กรณีที่ส่งเอกสารทางอีเมล์ให้กรมการท่องเที่ยว ต้องแนบรูปถ่ายไปด้วยครับ ไฟล์ JPEG (รูปถ่ายพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล-ด้านหลังเบาๆหลังรูปเบาๆ อย่าเขียนแรง เพราะมันจะไปกดรูปเป็นรอย—–ถ้าสวมสูทตอนถ่ายรูปจะดูดี น่าเชื่อถือ)

ปล.
การไปยื่นเอกสารคำขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
ติดต่อ เวลาราชการ เท่านั้น และ โปรดแต่งกายสุภาพ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จนท.กรมฯ : 082-996-8764

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

❗️❗️❗️ การขอบัตรหัวหน้าทัวร์ :  คลิก เอกสารที่ใช้ในการขอบัตรหัวหน้าทัวร์

❗️❗️❗️ ผู้ที่ได้ผ่านการอบรมเฉพาะบัตรเงิน หรือ บัตรบรอนซ์เงิน สามารถนำวุฒิบัตรผ่านการอบรมไปขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ (บัตรหัวหน้าทัวร์)ที่กรมการท่องเที่ยวได้ทันที โดยไม่ต้องสอบข้อสอบกลาง  

❗️❗️❗️ และ ผู้ที่จบ ปวส หรือ จบ ป.ตรี ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรมบัตรเงิน สามารถนำใบปริญญาบัตรไปขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ (บัตรหัวหน้าทัวร์)ที่กรมการท่องเที่ยวได้ทันที โดยไม่ต้องสอบข้อสอบกลาง

สำหรับ กลุ่ม (ข.) – กลุ่มที่ผ่านการอบรมบัตรภูมิภาค หลักสูตรบัตรภูมิภาค จะไม่มีสิทธิ์ขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ บัตรหัวหน้าทัวร์ เพราะบัตรทัวร์ลีดเดอร์ (บัตรหัวหน้าทัวร์) สวงวนให้กับเฉพาะ กลุ่ม (ก.) และ กลุ่ม (ค.) เท่านั้น

ปล.
ก่อนสแกน อย่าลืม : ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับก่อน -> แล้วค่อยสแกน ส่งอีเมล์ไปให้กรมฯ ที่อีเมล์ดังกล่าว

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นไกด์ อยากเป็นมัคคุเทศก์ ในประเทศไทย : ต้องอ่าน

สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นไกด์ในประเทศไทย {ในประเทศไทย ==>>  คนต่างชาติ หรือ หัวหน้าทัวร์ต่างชาติที่มาพร้อมกับคณะทัวร์ที่ได้ซื้อทัวร์เข้ามาเที่ยวไทย ไม่สามารถ(แอบ)ทำหน้าที่เป็นไกด์พาเที่ยวในราชอาณาจักรไทยได้ เพราะ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ระบุว่า อาชีพมัคคุเทศก์ หรือ อาชีพไกด์ เป็นอาชีพสงวนของคนไทย ดังนั้น เราคนไทยเราต้องช่วยกันปกป้องอาชีพไกด์ไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป และตามกฎหมาย : ซิตติ้งไกด์ และ บริษัทัวร์ที่แอบจ้างคนต่างชาติให้มาทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวทั่วไทย ล้วนผิดกฎหมาย 

ซิติ้งไกด์ : มีโทษ จำคุก 6 เดือน และ หรือ โทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท

และผู้ใดแอบเป็นไกด์โดยไม่ได้รับอนุญาต (ไม่มีบัตรไกด์) มีโทษ จำคุก 12 เดือน และ หรือ โทษปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท

ผู้ใดแอบขายทัวร์ (มีกำไร แม้แต่1บาท) โดยไม่ได้มีใบอนุญาตนำเที่ยวโดยการวางเงินประกันกับกรมการท่องเที่ยวก่อน : มีโทษ จำคุก 24 เดือน และ หรือ โทษปรับ ไม่เกิน 500,000 บาท

🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴

(A.1) มี 3 กลุ่ม (หาให้เจอว่า เราเป็นคนกลุ่มไหน => ไม่ว่ากลุ่มไหน ก็ต้อง ได้ภาษา / ใครไม่ได้ภาษา จะไม่มีทางสอบได้บัตรไกด์ เพราะข้อสอบกลางจะมีข้อสอบภาษา =>

เชื่อ อ.แฮรี่ อาชีพไกด์ ต้องได้ภาษา รบกวนไปพัฒนาภาษามาก่อน เลือกฝึกภาษาอังกฤษ ดีกว่า ฝึกภาษาอื่น

เพราะข้อสอบกรมฯจะเป็นโจทย์คำถามเป็นภาษาให้เราอ่าน ถ้าอ่านภาษาไม่ออก = ไม่มีทางสอบผ่านข้อสอบกลาง = ไม่ผ่าน 100%)

🔴 กลุ่ม ก. – สำหรับ ผู้ที่ จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สายท่องเที่ยวได้เคยลงเรียนวิชามัคคุเทศก์ และ เคยออกทริปภาคสนาม ที่ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการ/กรมการท่องเที่ยวกำหนด -> ให้พวกเรานำใบจบ “ใบปริญญา” และ “ใบเกรด” ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวก่อนว่า เราคือกลุ่มคนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรมใหม่ ใช่หรือไม่ -> ถ้าใช่ เราก็แค่รอไปลงทะเบียนสอบข้อกลางกรมฯเท่านั้น 😊

ถ้าเจ้าหน้าที่กรมฯบอกว่า คุณสมบัติเราผ่าน คือ ไม่ต้องอบรมใหม่ -> ก็ให้พวกเราสแกนหลักฐานอื่นๆ -> แล้วอัพโหลดเข้าไปที่เว็ปไซต์สอบบัตรไกด์ของกรมฯ-> ถ้าสอบข้อสอบกลางผ่าน ก็ให้ปริ้นต์ผลคะแนนไปยื่นประกอบทำบัตรไกด์

 

🔴🔴 กลุ่ม ข. – สำหรับ ผู้ที่ จบ ม.6 จบ กศน. จบ ปวช. หรือ จบ GED : สามารถอบรมได้แค่ หลักสูตรบัตรภูมิภาคเท่านั้น (ไม่สามารถสมัครอบรมบัตรเงินบัตรใหญ่)

 

🔴🔴🔴 กลุ่ม ค. – สำหรับ ผู้ที่จบ ปวส. หรือ ป.ตรี ที่ไม่ได้จบสายท่องเที่ยว หรือ จบสายท่องเที่ยวแต่ไม่เคยลงวิชามัคคุเทศก์และไม่เคยออกทริปภาคสนาม : คนกลุ่มนี้ สามารถเลือกสมัครอบรมบัตรภูมิภาค หรือ จะเลือกสมัครอบรมบัตรบรอนซ์เงิน หรือ บัตรเงิน บัตรใหญ่ก็ได้

เฉพาะ 2 กลุ่มนี้ กลุ่ม (ข.) และ กลุ่ม (ค) -> ต้องหาที่สมัครอบรมไกด์ก่อน

(อย่าลืม ถ้าไม่ได้ภาษา อย่าเสี่ยงสมัครอบรม อย่าหลอกตัวเอง เพราะสุดท้าย ก็จะไม่มีทางอ่านข้อสอบภาษาต่างประเทศข้อสอบกลางได้) -> หลังอบรม สอบจบสอบผ่าน กับ อ.แฮรี่ หรือ กับ ม.อื่นๆแล้ว -> พวกเราก็จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม (อ.แฮรี่ วุฒิบัตรติดจรวดมาตลอดหลายปี อ.แฮรี่ อบรมเข้ม ไม่แอบรับคนที่ไม่ได้ภาษา ลูกศิษย์สอบผ่านได้บัตรไกด์เกือบยกรุ่น) -> ก็ให้พวกเราสแกน วุฒิบัตรผ่านการอบรมดังกล่าว และสแกนหลักฐานอื่นๆ -> แล้วอัพโหลดเข้าไปที่เว็ปไซต์สอบบัตรไกด์ของกรมฯ-> ถ้าสอบข้อสอบกลางผ่าน ก็ให้ปริ้นต์ผลคะแนนไปยื่นประกอบทำบัตรไกด์

คลิก อ่าน ติดตาม วันสอบข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยว : http://www.cuharry.com/สมัครสอบไกด์/

อบรมไกด์ อ.แฮรี่ : www.CuHarry.com
อบรมหัวหน้าทัวร์ : www.CuHarry.com
อบรมบัตรภูมิภาค : www.CuHarry.com
สอบบัตรไกด์ : www.CuHarry.com
อบรมอัพเกรด : www.CuHarry.com

✅ อ.แฮรี่ : 092-256-2000

✅ ไอดี ไลน์ อ.แฮรี่ : okHarry    (อ่านว่า โอเคแฮรี่)

✅ เพจ อ.แฮรี่ : CuHary

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย