เอกสารยื่นขอบัตรใหม่ ต่ออายุ บัตรไกด์ บัตรหัวหน้าทัวร์

A. เอกสารประกอบคำ : ขอบัตรไกด์ แบบขอใหม่ ไม่เคยมีบัตรไกด์มาก่อนหน้า

(A.1) มี 3 กลุ่ม (หาให้เจอว่า เราเป็นคนกลุ่มไหน => ไม่ว่ากลุ่มไหน ก็ต้อง ได้ภาษา / ใครไม่ได้ภาษา จะไม่มีทางสอบได้บัตรไกด์ เพราะข้อสอบกลางจะมีข้อสอบภาษา => เชื่อ อ.แฮรี่ อาชีพไกด์ ต้องได้ภาษา รบกวนไปพัฒนาภาษามาก่อน เลือกฝึกภาษาอังกฤษ ดีกว่า ฝึกภาษาอื่น เพราะข้อสอบกรมฯจะเป็นโจทย์คำถามเป็นภาษาให้เราอ่าน ถ้าอ่านภาษาไม่ออก = ไม่มีทางสอบผ่านข้อสอบกลาง = ไม่ผ่าน 100%)

กลุ่ม ก. – กลุ่มผู้ที่ จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สายท่องเที่ยวได้เคยลงเรียนวิชามัคคุเทศก์ และ เคยออกทริปภาคสนาม ที่ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการ/กรมการท่องเที่ยวกำหนด -> ให้พวกเรานำใบจบ “ใบปริญญา” และ “ใบเกรด” ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวก่อนว่า เราคือกลุ่มคนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรมใหม่ ใช่หรือไม่ -> ถ้าใช่ เราก็แค่รอไปลงทะเบียนสอบข้อกลางกรมฯเท่านั้น 😊

ถ้าเจ้าหน้าที่กรมฯบอกว่า คุณสมบัติเราผ่าน คือ ไม่ต้องอบรมใหม่ -> ก็ให้พวกเราสแกนหลักฐานอื่นๆ -> แล้วอัพโหลดเข้าไปที่เว็ปไซต์สอบบัตรไกด์ของกรมฯ-> ถ้าสอบข้อสอบกลางผ่าน ก็ให้ปริ้นต์ผลคะแนนไปยื่นประกอบทำบัตรไกด์

✅✅✅✅✅✅✅✅✅

กลุ่ม ข. – กลุ่มผู้ที่ จบ ม.6 จบ กศน. จบ ปวช. หรือ จบ GED : สามารถอบรมได้แค่บัตรภูมิภาคเท่านั้น (ไม่สามารถสมัครอบรมบัตรเงินบัตรใหญ่)

กลุ่ม ค. – สำหรับ กลุ่มผู้ที่จบ ปวส. หรือ ป.ตรี ที่ไม่เกี่ยวกับสายท่องเที่ยว หรือ จบสายท่องเที่ยวแต่ไม่เคยลงวิชามัคคุเทศก์และไม่เคยออกทริปภาคสนาม : คนกลุ่มนี้ สามารถเลือกสมัครอบรมบัตรภูมิภาค หรือ เลือกสมัครอบรมบัตรบรอนซ์เงิน หรือ บัตรเงิน บัตรใหญ่ได้เลย

เฉพาะ 2 กลุ่มนี้ กลุ่ม (ข.) และ กลุ่ม (ค) -> ต้องหาที่สมัครอบรมไกด์ก่อน (อย่าลืม ถ้าไม่ได้ภาษา อย่าเสี่ยงสมัครอบรม อย่าหลอกตัวเอง เพราะสุดท้าย ก็จะไม่มีทางอ่านข้อสอบภาษาต่างประเทศข้อสอบกลางได้) -> หลังอบรม สอบจบสอบผ่าน กับ อ.แฮรี่ หรือ กับ ม.อื่นๆแล้ว -> พวกเราก็จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม (อ.แฮรี่ วุฒิบัตรติดจรวดมาตลอดหลายปี อ.แฮรี่ อบรมเข้ม ไม่แอบรับคนที่ไม่ได้ภาษา ลูกศิษย์สอบผ่านได้บัตรไกด์เกือบยกรุ่น) -> ก็ให้พวกเราสแกน วุฒิบัตรผ่านการอบรมดังกล่าว และสแกนหลักฐานอื่นๆ -> แล้วอัพโหลดเข้าไปที่เว็ปไซต์สอบบัตรไกด์ของกรมฯ-> ถ้าสอบข้อสอบกลางผ่าน ก็ให้ปริ้นต์ผลคะแนนไปยื่นประกอบทำบัตรไกด์

คลิก อ่าน ติดตาม วันสอบข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยว : http://www.cuharry.com/สมัครสอบไกด์/

✅✅✅✅✅✅✅✅

ต่อไป ก็จะเป็นขั้นตอนการยื่นเอกสาร ขอทำบัตรไกด์ ของทั้ง 3 กลุ่ม :

A.1. กรอกแบบคำขอ : ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.๑๐)
https://www.dot.go.th/form-download/detail/139

A.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

A.3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

A.4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

A.5. สำเนาวุฒิการศึกษา : ใบประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองว่าจบการศึกษา (คู่กับใบเกรด)

A.6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงเท่านั้น (ไม่เกิน 30 วัน) โดยมีข้อความรับรองว่า มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด และประทับตราของสถานพยาบาล

A.7. ใบคะแนน ผลสอบข้อสอบกลาง (หนังสือรับรองผลการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์) ที่ออกโดยกรมการท่องเที่ยว

A.8. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 200 บาท

A.9. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรม (ข้อนี้ เฉพาะ 2 กลุ่มหลัง ที่ได้ผ่านการอบรม / เพราะ กลุ่ม (ก.) จะไม่มีวุฒิบัตรผ่านการอบรม)

ปล.
การยื่นเอกสารคำขอรับใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
ติดต่อราชการ โปรดแต่งกายสุภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จนท.กรมฯ : 082-996-8764
(เวลาราชการ เท่านั้น)
🙏🙏🙏

✅✅ เฉพาะ กลุ่ม (ก.)-ที่กรมฯบอกว่า คุณวุฒิผ่าน เพราะจบตรงสาขา จึงไม่ต้องอบรมใหม่ และไม่ต้องรอสอบข้อสอบกลางสอบบัตรไกด์ สามารถขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ บัตรหัวหน้าทัวร์ได้ทันที (โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีผลสอบข้อสอบกลางมาก่อน) หรือโดยไม่จำเป็นต้องมีบัตรไกด์มาก่อน

✅✅ เฉพาะ กลุ่ม (ค.)-ที่ต้องมีวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรมไกด์ บัตรเงิน หรือ บัตรบรอนซ์เงิน ก่อนนะครับ ถึงจะสามารถไปยื่นคำขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ (บัตร TL) ได้ทันที (โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีผลสอบข้อสอบกลางมาก่อน)

 

✅✅ กลุ่ม (ข.)-ที่ผ่านการอบรมบัตรภูมิภาค จะไม่มีสิทธิ์ขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ บัตรหัวหน้าทัวร์ เพราะบัตรทัวร์ลีดเดอร์ บัตรหัวหน้าทัวร์ นี้สวงวนให้กับเฉพาะ กลุ่ม (ก.) และ กลุ่ม (ค.) เท่านั้น

ช่วงนี้เป็นช่วงที่โควิดกำลังระบาด :
หากพวกเราที่ประสงค์จะขอทำ บัตรไกด์-ที่มีผลสอบข้อสอบกลาง หรือ ต่ออายุบัตรไกด์-ที่มีใบรับรองผ่านการอบรมอัพเกรดเปลี่ยนผ่าน 4 วัน

หรือ ประสงค์จะทำบัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือทำบัตรหัวหน้าทัวร์ (บัตร TL)

ก็ให้พวกเราสแกนเอกสารหลักฐานต่างๆอีเมล์ไปให้ จนท.กรมฯที่ อีเมล์ : DotBKK.Guide@Tourism.go.th

แล้ว จนท.กรมฯ จะโต้ตอบกับเราอีกทีทางอีเมล์ว่า เอกสารครบ/ไม่ครบ/ต้องทำอะไรต่อไป (เบอร์เจ้าหน้าที่กรมฯ : 082-996-8764-ติดต่อวัน/เวลาราชการ เท่านั้น)

ปล.
ก่อนสแกน อย่าลืม : ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับก่อน -> แล้วค่อยสแกน ส่งอีเมล์ไปให้กรมฯ ที่อีเมล์ดังกล่าว

(รายละเอียด ขั้นตอน/เอกสารการต่ออายุบัตรไกด์ และทำบัตรหัวหน้าทัวร์ === เดี๋ยว อ.แฮรี่ จะทยอยอัพเดพเพิ่มเติมให้ครับ)

อบรมไกด์ อ.แฮรี่ : www.CuHarry.com
อบรมหัวหน้าทัวร์ : www.CuHarry.com
อบรมบัตรภูมิภาค : www.CuHarry.com
สอบบัตรไกด์ : www.CuHarry.com
อบรมอัพเกรด : www.CuHarry.com

✅ อ.แฮรี่ : 092-256-2000

✅ ไอดี ไลน์ อ.แฮรี่ : okHarry    (อ่านว่า โอเคแฮรี่)

✅ เพจ อ.แฮรี่ : CuHary

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: