เอกสารในการยื่นขอบัตรไกด์ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรไกด์)

A. เอกสารประกอบคำ : ขอบัตรไกด์ แบบขอใหม่ (สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีบัตรไกด์มาก่อน)

บัตรไกด์ มีอายุ 5 ปี  กรมฯอนุญาตให้ต่อบัตรไกด์ได้ 120 วันล่วงหน้า => (อย่าให้บัตรไกด์ขาดอายุแม้แต่วันเดียว)

สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นไกด์ อยากเป็นมัคคุเทศก์ ในประเทศไทย : ต้องอ่าน

สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นไกด์ในประเทศไทย {ในประเทศไทย ==>>  คนต่างชาติ หรือ หัวหน้าทัวร์ต่างชาติที่มาพร้อมกับคณะทัวร์ที่ได้ซื้อทัวร์เข้ามาเที่ยวไทย ไม่สามารถ(แอบ)ทำหน้าที่เป็นไกด์พาเที่ยวในราชอาณาจักรไทยได้ เพราะ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ระบุว่า อาชีพมัคคุเทศก์ หรือ อาชีพไกด์ เป็นอาชีพสงวนของคนไทย ดังนั้น เราคนไทยเราต้องช่วยกันปกป้องอาชีพไกด์ไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป และตามกฎหมาย : ซิตติ้งไกด์ และ บริษัทัวร์ที่แอบจ้างคนต่างชาติให้มาทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวทั่วไทย ล้วนผิดกฎหมาย 

ซิติ้งไกด์ : มีโทษ จำคุก 6 เดือน และ หรือ โทษปรับ ไม่เกิน 50,000 บาท

และผู้ใดแอบเป็นไกด์โดยไม่ได้รับอนุญาต (ไม่มีบัตรไกด์) มีโทษ จำคุก 12 เดือน และ หรือ โทษปรับ ไม่เกิน 100,000 บาท

ผู้ใดแอบขายทัวร์ (มีกำไร แม้แต่1บาท) โดยไม่ได้มีใบอนุญาตนำเที่ยวโดยการวางเงินประกันกับกรมการท่องเที่ยวก่อน : มีโทษ จำคุก 24 เดือน และ หรือ โทษปรับ ไม่เกิน 500,000 บาท

(A.1) มี 3 กลุ่ม (หาให้เจอว่า เราเป็นคนกลุ่มไหน => ไม่ว่ากลุ่มไหน ก็ต้อง ได้ภาษา / ใครไม่ได้ภาษา จะไม่มีทางสอบได้บัตรไกด์ เพราะข้อสอบกลางจะมีข้อสอบภาษา =>

เชื่อ อ.แฮรี่ อาชีพไกด์ ต้องได้ภาษา รบกวนไปพัฒนาภาษามาก่อน เลือกฝึกภาษาอังกฤษ ดีกว่า ฝึกภาษาอื่น

เพราะข้อสอบกรมฯจะเป็นโจทย์คำถามเป็นภาษาให้เราอ่าน ถ้าอ่านภาษาไม่ออก = ไม่มีทางสอบผ่านข้อสอบกลาง = ไม่ผ่าน 100%)

กลุ่ม ก. – สำหรับ ผู้ที่ จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สายท่องเที่ยวได้เคยลงเรียนวิชามัคคุเทศก์ และ เคยออกทริปภาคสนาม ที่ไม่น้อยกว่าที่คณะกรรมการ/กรมการท่องเที่ยวกำหนด -> ให้พวกเรานำใบจบ “ใบปริญญา” และ “ใบเกรด” ไปปรึกษากับเจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวก่อนว่า เราคือกลุ่มคนที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรมใหม่ ใช่หรือไม่ -> ถ้าใช่ เราก็แค่รอไปลงทะเบียนสอบข้อกลางกรมฯเท่านั้น 😊

ถ้าเจ้าหน้าที่กรมฯบอกว่า คุณสมบัติเราผ่าน คือ ไม่ต้องอบรมใหม่ -> ก็ให้พวกเราสแกนหลักฐานอื่นๆ -> แล้วอัพโหลดเข้าไปที่เว็ปไซต์สอบบัตรไกด์ของกรมฯ-> ถ้าสอบข้อสอบกลางผ่าน ก็ให้ปริ้นต์ผลคะแนนไปยื่นประกอบทำบัตรไกด์

✅✅✅✅✅✅✅✅✅

กลุ่ม ข. – สำหรับ ผู้ที่ จบ ม.6 จบ กศน. จบ ปวช. หรือ จบ GED : สามารถอบรมได้แค่ หลักสูตรบัตรภูมิภาคเท่านั้น (ไม่สามารถสมัครอบรมบัตรเงินบัตรใหญ่)

กลุ่ม ค. – สำหรับ ผู้ที่จบ ปวส. หรือ ป.ตรี ที่ไม่ได้จบสายท่องเที่ยว หรือ จบสายท่องเที่ยวแต่ไม่เคยลงวิชามัคคุเทศก์และไม่เคยออกทริปภาคสนาม : คนกลุ่มนี้ สามารถเลือกสมัครอบรมบัตรภูมิภาค หรือ จะเลือกสมัครอบรมบัตรบรอนซ์เงิน หรือ บัตรเงิน บัตรใหญ่ก็ได้

เฉพาะ 2 กลุ่มนี้ กลุ่ม (ข.) และ กลุ่ม (ค) -> ต้องหาที่สมัครอบรมไกด์ก่อน

(อย่าลืม ถ้าไม่ได้ภาษา อย่าเสี่ยงสมัครอบรม อย่าหลอกตัวเอง เพราะสุดท้าย ก็จะไม่มีทางอ่านข้อสอบภาษาต่างประเทศข้อสอบกลางได้) -> หลังอบรม สอบจบสอบผ่าน กับ อ.แฮรี่ หรือ กับ ม.อื่นๆแล้ว -> พวกเราก็จะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรม (อ.แฮรี่ วุฒิบัตรติดจรวดมาตลอดหลายปี อ.แฮรี่ อบรมเข้ม ไม่แอบรับคนที่ไม่ได้ภาษา ลูกศิษย์สอบผ่านได้บัตรไกด์เกือบยกรุ่น) -> ก็ให้พวกเราสแกน วุฒิบัตรผ่านการอบรมดังกล่าว และสแกนหลักฐานอื่นๆ -> แล้วอัพโหลดเข้าไปที่เว็ปไซต์สอบบัตรไกด์ของกรมฯ-> ถ้าสอบข้อสอบกลางผ่าน ก็ให้ปริ้นต์ผลคะแนนไปยื่นประกอบทำบัตรไกด์

คลิก อ่าน ติดตาม วันสอบข้อสอบกลางของกรมการท่องเที่ยว : http://www.cuharry.com/สมัครสอบไกด์/

ต่อไป ก็จะเป็นขั้นตอนการยื่นเอกสาร ขอทำบัตรไกด์ ของทั้ง 3 กลุ่ม :

A.1. กรอกแบบคำขอ : ใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ (สธก.๑๐)
https://www.dot.go.th/form-download/detail/139

✅✅ เอกสารประกอบการยื่นขอบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์ หรือบัตรไกด์

  1. แบบคำขอบัตรไกด์ (สามารถไปขอกรอกแบบคำขอที่กรมการท่องเที่ยวได้ หรือ จะดาวน์โหลดแบบคำขอโดยแตะค้างที่ภาพ/แบบคำขอนี้ได้เลย หรือ จะขอแบบคำขอนี้ทางอีเมล์ ส่งมีที่อีเมล์ อ.แฮรี่ : HarryTGTL@Gmail.com)

 

A.2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

A.3. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

A.4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล ใบสมรส หรือเอกสารสำคัญการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

A.5. สำเนาวุฒิการศึกษา : ใบประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรองว่าจบการศึกษา (คู่กับใบเกรด)

A.6. ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงเท่านั้น (ไม่เกิน 30 วัน) โดยมีข้อความรับรองว่า มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด และประทับตราของสถานพยาบาล

A.7. ใบรับรองผลการทดสอบสอบข้อสอบกลาง (ที่ปริ้นต์จากระบบ)

A.8. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 200 บาท

A.9. สำเนาวุฒิบัตรผ่านการอบรม (ข้อนี้ เฉพาะ 2 กลุ่มหลัง ที่ได้ผ่านการอบรม / เพราะ กลุ่ม (ก.) จะไม่มีวุฒิบัตรผ่านการอบรม)

A.10. กรณีที่ส่งเอกสารทางอีเมล์ให้กรมการท่องเที่ยว ต้องแนบรูปถ่ายไปด้วยครับ ไฟล์ JPEG (รูปถ่ายพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล-ด้านหลังเบาๆหลังรูปเบาๆ อย่าเขียนแรง เพราะมันจะไปกดรูปเป็นรอย—–ถ้าสวมสูทตอนถ่ายรูปจะดูดี น่าเชื่อถือ)

ปล.
การไปยื่นเอกสารคำขอใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์
ติดต่อ เวลาราชการ เท่านั้น และ โปรดแต่งกายสุภาพ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จนท.กรมฯ : 082-996-8764

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏

❗️❗️❗️ การขอบัตรหัวหน้าทัวร์ :  คลิก เอกสารที่ใช้ในการขอบัตรหัวหน้าทัวร์

❗️❗️❗️ ผู้ที่ได้ผ่านการอบรมเฉพาะบัตรเงิน หรือ บัตรบรอนซ์เงิน สามารถนำวุฒิบัตรผ่านการอบรมไปขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ (บัตรหัวหน้าทัวร์)ที่กรมการท่องเที่ยวได้ทันที โดยไม่ต้องสอบข้อสอบกลาง  

❗️❗️❗️ และ ผู้ที่จบ ปวส หรือ จบ ป.ตรี ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องอบรมบัตรเงิน สามารถนำใบปริญญาบัตรไปขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ (บัตรหัวหน้าทัวร์)ที่กรมการท่องเที่ยวได้ทันที โดยไม่ต้องสอบข้อสอบกลาง

สำหรับ กลุ่ม (ข.) – กลุ่มที่ผ่านการอบรมบัตรภูมิภาค หลักสูตรบัตรภูมิภาค จะไม่มีสิทธิ์ขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ บัตรหัวหน้าทัวร์ เพราะบัตรทัวร์ลีดเดอร์ (บัตรหัวหน้าทัวร์) สวงวนให้กับเฉพาะ กลุ่ม (ก.) และ กลุ่ม (ค.) เท่านั้น

ปล.
ก่อนสแกน อย่าลืม : ให้รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับก่อน -> แล้วค่อยสแกน ส่งอีเมล์ไปให้กรมฯ ที่อีเมล์ดังกล่าว

อบรมไกด์ อ.แฮรี่ : www.CuHarry.com
อบรมหัวหน้าทัวร์ : www.CuHarry.com
อบรมบัตรภูมิภาค : www.CuHarry.com
สอบบัตรไกด์ : www.CuHarry.com
อบรมอัพเกรด : www.CuHarry.com

✅ อ.แฮรี่ : 092-256-2000

✅ ไอดี ไลน์ อ.แฮรี่ : okHarry    (อ่านว่า โอเคแฮรี่)

✅ เพจ อ.แฮรี่ : CuHary

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: