เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอบัตรหัวหน้าทัวร์ บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (บัตรผู้นำเที่ยว)

เอกสารประกอบการยื่นขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรหัวหน้าทัวร์ (ไม่เคยมีบัตรมาก่อน)

บัตรหัวหน้าทัวร์ นี้ เป็นบัตรตลอดชีพ ไม่ต้องมีการต่ออายุ

สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นหัวหน้าทัวร์  อยากเป็นทัวร์ลีดเดอร์ อยากเป็นผู้นำเที่ยวต่างประเทศ : ต้องอ่าน

สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นไกด์ที่ต่างประเทศ (บางประเทศ อนุญาตให้คนไทยเป็นไกด์พาเที่ยวประเทศนั้นๆได้) {แต่ทั้งนี้ ในประเทศไทย ==>>  คนต่างชาติ หรือ หัวหน้าทัวร์ต่างชาติที่มาพร้อมกับคณะทัวร์ที่ได้ซื้อทัวร์เข้ามาเที่ยวไทย ไม่สามารถ(แอบ)ทำหน้าที่เป็นไกด์พาเที่ยวในราชอาณาจักรไทยได้ เพราะ พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ระบุว่า อาชีพมัคคุเทศก์ หรือ อาชีพไกด์ เป็นอาชีพสงวนของคนไทย ดังนั้น เราคนไทยเราต้องช่วยกันปกป้องอาชีพไกด์ไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป และตามกฎหมาย : ซิตติ้งไกด์ และ บริษัทัวร์ที่แอบจ้างคนต่างชาติให้มาทำหน้าที่เป็นไกด์นำเที่ยวทั่วไทย ล้วนผิดกฎหมาย  มีโทษ จำคุก 6 – 24 เดือน และ หรือ โทษปรับ ไม่เกิน 50,000 – 500,000 บาท ตามลำดับ} 

C.1 สำหรับ ผู้ที่ จบ ม.6 กศน. ปวช. ถ้าอยากได้บัตรหัวหน้าทัวร์ เพื่อพาคนไทยไปเที่ยวทั่วโลก ==>> ก่อนอื่นต้องหาที่สมัครอบรมบัตรหัวหน้าทัวร์ หรือ บัตรทัวร์ลีดเดอร์ (TL) ก่อนครับ

C.2 กรณีที่ จบ ปวส. หรือ ป.ตรี สาขาท่องเที่ยว-ที่ได้ลงวิชามัคคุเทศก์ และออกทริปภาคสนาม ==>> ให้ติดต่อสอบถาม เจ้าหน้าที่กรมการท่องเที่ยวก่อนว่า เราได้รับการยกเว้นไม่ต้องสมัครอบรมบัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือไม่ ==>>

ถ้า จนท.บอกว่า ไม่ต้องอบรมใหม่ ==> เราก็ยื่นเอกสารขอบัตรหัวหน้าทัวร์ได้เลยครับ

แต่ถ้าจนท.บอกว่า ไม่ได้ วิชาไม่ตรงหรือไม่ครบ ==> เราก็ต้องไปสมัครอบรมบัตรทัวร์ลีดเดอร์ก่อน

C.3 กรณีที่ ผ่านการอบรม บัตรเงิน บัตรบรอนซ์เงิน กับ อ.แฮรี่ หรือกับ สถาบันอื่นๆ ก็สามารถยื่นขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือบัตรหัวหน้าทัวร์นี้ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องรอไปสอบข้อสอบกลางกรมการท่องเที่ยวก่อนนะครับ (แม้ว่าจะสอบข้อสอบกลางกรมฯไม่ผ่าน หรือยังไม่ได้บัตรไกด์ บัตรเงิน ก็ขอบัตรนี้ได้เลยครับ) ==>> อบรมจบปุ๊บ พอได้วุฒิบัตรผ่านการอบรมแล้ว ก็ไปยื่นขอบัตรหัวหน้าทัวร์นี้ได้เลย … สู้ๆ อย่าท้อ อย่าฉ้อโกง

✅✅ เอกสารประกอบการยื่นขอบัตรประจำตัวผู้นำเที่ยว หรือ บัตรทัวร์ลีดเดอร์ หรือ บัตรหัวหน้าทัวร์

  1. แบบคำขอบัตรประจำตัวผู้นำเที่ยว (สามารถดาวน์โหลดที่ภาพได้ หรือ ขอไฟล์นี้กับ อ.แฮรี่ โดยส่งอีเมล์มาที่อีเมล์ อ. : HarryTGTL@Gmail.com   หรือไปขอที่กรมการท่องเที่ยวก็ได้ครับ)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
คลิก ดาวโหลดแบบฟอร์มเจ้าบ้าน ให้เจ้าบ้านช่วยรับรองที่พักให้เรา ในกรณีที่เราเป็นคนต่างพื้นที่กีบพื้นที่ สำนักทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ตั้งอยู่

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
5. สำเนาใบวุฒิบัตรผ่านการอบรม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและแสดงวุฒิบัตร-ฉบับจริงต่อเจ้าหน้าที่
6. สำเนาวุฒิการศึกษา : ใบประกาศนียบัตร ม.ปลาย หรือ สำเนาใบปริญญาบัตร และ ใบเกรด
7. ใบรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ใบรับรองแพทย์) ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งรับรองว่า : “ไม่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติดให้โทษ หรือเป็นโรคติดต่อที่คณะกรรมการกำหนด และประทับตราของสถานพยาบาล (ยื่นเอกสารฉบับจริง)
8. สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
9. กรณีที่ส่งเอกสารทางอีเมล์ให้กรมการท่องเที่ยว ต้องแนบรูปถ่ายไปด้วยครับ ไฟล์ JPEG (รูปถ่ายพื้นหลังสีฟ้า ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล-ด้านหลังเบาๆหลังรูปเบาๆ อย่าเขียนแรง เพราะมันจะไปกดรูปเป็นรอย—–ถ้าสวมสูทตอนถ่ายรูปจะดูดี น่าเชื่อถือ)

🙏🙏🙏

ช่วงโควิดนี้ กรมฯจะเปิดให้มีการยื่นคำขอบัตรทัวร์ลีดเดอร์ ด้วยวิธีการส่งเอกสารทางอีเมล์ และ สำเนาทางไปรษณีย์ เพื่อลดการติดต่อสัมผัสให้ได้มากที่สุด

หรือ สแกนเอกสารให้กรมฯที่อีเมล์ นี้ก่อนDotBKK.Guide@Tourism.go.th 

แล้ว จนท.กรมฯจะแจ้งพวกเราให้ทราบอีกทีว่า เอกสารครบ/ไม่ครบ/ต้องทำอะไรต่อไป (เบอร์เจ้าหน้าที่กรมฯ : 082-996-8764 – ติดต่อวัน/เวลาราชการ เท่านั้น)

อย่าลืม รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับก่อน แล้วค่อยสแกน แนบไฟล์ส่งให้กรมฯที่อีเมล์ดังกล่าว เอกสารที่ต้องสแกนให้กรมฯ

ขอพวกเรา ที่เป็นลูกศิษย์ อ.แฮรี่ …

A) ขยัน อดทน อดกลั้น

B) อย่าขี้บ่น ให้ สู้ๆ อย่าท้อ อย่าฉ้อโกง และมีน้ำใจไว้ก่อน อย่าอะไรก็คิดเงินลูกเดียว อะไรให้ได้ก็ให้

C) อย่าโกงบิล

D) ยืมเงินต้องรีบคืน เขาให้ยืมไม่ใช่เพราะเขารวยกว่า แต่เขามีน้ำใจเห็นใจเราต่างหาก ใจเขาใจเรา

ขอพระเจ้าอวยพร

🚀 อ.แฮรี่ 092-256-2000

🚀 คลิก : www.CuHarry.com

🚀 คลิก : www.อบรมหัวหน้าทัวร์.com

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย