ตรวจสอบและยืนยันรอบการสมัครสอบและหมวดวิชาเป็นรายบุคคล และดูประกาศ กรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ (สอบบัตรไกด์) ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 – 4 พร้อมกำหนด วัน เวลา ห้องสอบ และระเบียบการสอบออนไลน์ :

คลิกลิ้งค์ ดูภาพประกอบวิธีการเข้าสอบ :

คลิกลิ้งค์ ดูหนังสือกรมฯ และ ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :

ประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ (สอบบัตรไกด์) ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 1 – 4 พร้อมกำหนด วัน เวลา ห้องสอบ และระเบียบการสอบออนไลน์ :

📌📌📌 คลิกที่บรรทัดนี้เพื่อ : ชมคลิป VDO สรุปภาพรวมการสอบข้อสอบกลางแบบออนไลน์ (สอบบัตรไกด์ วันที่ 27-28 พ.ย.64) : ผู้เข้าสอบโปรดยืนยันวิชาสอบทาง http://guide-dpmot.bsru.ac.th ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. (หากไม่ได้ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยืนยันโดยอัตโนมัติ)

📌📌 คลิกที่บรรทัดนี้ เพื่อ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ การขอรับการทดสอบวัดความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ 1/2564 ครั้งที่ 2/2564 และ ครั้งที่ 3/2564 (ให้พวกเราเลือกรอบการสอบด้วยเลขที่บัตรประชาชน)

❗️❗️ การทดสอบจะทดสอบผ่าน Google Meet เท่านั้น
.
❗️❗️ ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดยืนยันวิชาสอบทาง http://guide-dpmot.bsru.ac.th ภายในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. หากไม่ได้ยืนยันภายในเวลาที่กำหนด ระบบจะทำการยืนยันโดยอัตโนมัติ

ประกาศกรมการท่องเที่ยว :
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์
ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑ – ๔ พร้อมกำหนด วัน เวลา ห้องสอบ และระเบียบการสอบออนไลน์

ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว ลงวันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ แจ้งผู้สมัครทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ และประกาศกรมการท่องเที่ยวลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔ เลื่อนการเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ครั้งที่ ๓/๒๕๑๔ นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายในการเปิดประเทศของรัฐบาล และเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคและป้องกันความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมการท่องเที่ยวจึงปรับเปลี่ยนวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ เป็นรูปแบบออนไลน์ และขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในรูปแบบออนไลน์ พร้อมกำหนดวัน เวลา ห้องสอบ และระเบียบการสอบออนไลน์ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พร้อมกำหนด วัน เวลา ห้องสอบให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ที่ได้สมัครเข้ารับการทดสอบในครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และครั้งที่ ๓ ตามประกาศกรมการท่องเที่ยว ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ เข้ารับการทดสอบในวันเสาร์ที่ ๒๗ และวันอาทิตย์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ แบ่งเป็นวันละ ๒ รอบ ได้แก่ รอบเช้า เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. และรอบบ่ายเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยมีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ และห้องสอบ ตามเอกสารแนบท้าย

รายละเอียดดังต่อไปนี้ :

รอบเช้า : เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. แบ่งเป็น
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๕๐ น. : หมวดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์
พักระหว่างหมวดวิชา ๑๐ นาที โดยไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ
เวลา ๑๑.๐๐- ๑๒.๐๐ น.: หมวดความรู้ภาษาต่างประเทศ

   รอบบ่าย:เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. แบ่งเป็น 
      เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. : หมวดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์
      พักระหว่างหมวดวิชา ๑๐ นาที โดยไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบ 
      เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. : หมวดความรู้ภาษาต่างประเทศ 

หมายเหตุ กรณีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่ง ให้เข้าห้องสอบก่อนเริ่มสอบในแต่ละหมวด อย่างน้อย ๓๐ นาที

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๒.๑ การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะใช้รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง คลิก ==> http://guide-dpmot.bsru.ac.th ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

๒.๒ ไม่อนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕ ห้ามภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการ หรือการอาชีพอย่างคฤหัสถ์

๒.๓ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๓.๑ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒.๓.๒ เข้ารับการทดสอบตาม วัน เวลา และห้องสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลาทดสอบอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบและยืนยันตัวตน (Verify) โดยใช้อุปกรณ์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

๒.๓.๓ จัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมทั้งก่อนเวลาเข้ารับการทดสอบและขณะเข้ารับการทดสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง มาแสดงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเพื่อยืนยันตัวตน (Verify) ในการเข้ารับการทดสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองฉบับจริงแสดงแทน มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับหลักฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ

๒.๓.๔ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเข้ารับการทดสอบ พร้อมอินเตอร์เน็ต แบตเตอรี่ เพื่อให้สามารถเข้ารับการทดสอบได้ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ :

กรณีที่ ๑ กรณีที่จะใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเลต โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเปิดกล้องและเสียงได้ตลอดระยะเวลาเข้ารับการทดสอบ จำนวน ๑ อุปกรณ์ อ.แฮรี่ ขอย้ำ : การใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเลต เพื่อใช้สอบ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเลตต้องสามารถเปิดกล้องและเสียงได้ตลอดระยะเวลาเข้ารับการทดสอบ

กรณีที่ ๒ กรณีที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จะต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อเปิดกล้องตลอดเวลาในการเข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ สามารถเตรียมอุปกรณ์เสริมสำหรับเข้ารับการทดสอบตามความเหมาะสม เช่น หูฟัง ไมโครโฟน เป็นต้น อ.แฮรี่ ขอย้ำ : การใช้มือถือ ขณะที่ใช้มือถือทำข้อสอบ กรรมการจะต้องสามารถเห็นใบหน้าของเราขณะใช้มือถือทำข้อสอบ กรรมการสอบสามารถพูดคุยกับเราได้ด้วย คือ เราอาจต้องซื้อ/มี small talk และ ซื้อกล้อง เพิ่มเติมต่างหาก เพื่อที่กรรมการสอบสามารถบันทึกภาพใบหน้าและเสียงของเราในขณะที่เรานั่งทำข้อสอบบนมือถือ …. สรุปว่า กรณีที่ ๑ น่าจะง่ายและสะดวกกว่า

๒.๓.๕ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและจัดสถานที่สอบออนไลน์ :
(๑) ศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการทดสอบแบบออนไลน์ โดยสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้จาก คลิก ==> http://guide-dpmot.bsru.ac.th

(๒) ศึกษาคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบในรูปแบบออนไลน์

(๓) จัดสถานที่สอบให้เหมาะสมกับการเข้ารับการทดสอบในรูปแบบออนไลน์
โดยจัดสถานที่ให้มีความเป็นส่วนตัว มิดชิด ไม่มีบุคคลอื่นเข้า – ออกภายในบริเวณสถานที่ที่ใช้เป็นห้องสอบ

(๔) ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด

(๕) เปิดกล้องและปิดไมโครโฟนตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการทดสอบ ยกเว้นผู้เข้ารับการทดสอบที่ต้องการสื่อสารกับกรรมการคุมสอบในขณะเข้ารับการทดสอบ จะสามารถเปิดไมโครโฟนได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน

(๖) กรณีที่ประสงค์จะสื่อสารกับกรรมการคุมสอบหรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการทดสอบ จะต้องได้รับการยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น

(๗) กรณีฉุกเฉินระหว่างการเข้ารับการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถติดต่อสื่อสารกับกรรมการคุมสอบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้
นายพรเลิศ รักทัพ โทร. ๐๘ ๔๖๔๕ ๑๑๐๙
นางสาวจารุณี เพ็งพุ่มทอง โทร. ๐๘ ๓๘๓๐ ๕๔๖๓

๒.๓.๖ ห้ามบันทึกภาพ เสียง หรือคัดลอกข้อสอบ รวมทั้งห้ามนำอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากข้อ ๒.๓.๔ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่าส่อเจตนากระทำทุจริตและจะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการคุมสอบจะทำการบันทึกภาพ และเสียงตลอดระยะเวลาการเข้ารับการทดสอบ

๒.๓.๗ หลังจากเริ่มการทดสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทดสอบหากผู้เข้ารับการทดสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องกลับเข้ามาในห้องสอบภายใน ๕ นาทีกรรมการคุมสอบจึงจะอนุญาตให้ทำเข้ารับการทดสอบต่อ หากกลับมาไม่ทันภายในเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบออนไลน์และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน หากมีกรณีฉุกเฉิน ให้ติดต่อกรรมการคุมสอบ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ตามประกาศนี้

๒.๓.๘ ผู้เข้าสอบต้องส่งข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นระบบจะไม่รับคำตอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับระเบียบการสอบออนไลน์นี้ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการทดสอบ หรือกระทำใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้ารับการทดสอบคนอื่น ๆ ในระหว่างการทดสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ หรือยุติการทดสอบสำหรับบุคคลผู้นั้น และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาทดสอบเท่านั้น ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการทดสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้มีรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบหรือผู้ผ่านการทดสอบรายดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบๆ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๔

(นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์)
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ปล.คลิกบรรทัดนี้เพื่อดูเนื้อหาที่ใช้ในการสอบข้อสอบกลางสอบบัตรไกด์ และคู่มือบรรยายนำเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์(เผื่อใช้เตรียมสอบบัตรไกด์) ต้องดาวน์โหลดด้วยคอมฯ / มือถือโหลดไม่ได้

ปล. กรณีที่สนใจสมัครอบรมเป้นไกด์ ประเภทไกด์บัตรเงิน (ไกด์บัตรใหญ่ นำเที่ยวทั่วไทย นำเที่ยวทั่วโลก) ด้วย วุฒิ เทียบเท่าปวส. หรือ ป.ตรี ลองคลิกที่ลิ้งค์นี้ดู เพื่อดูเป็นแนวทางการฝึกอบรมไกด์ก่อนได้ครับ : คลิกลิ้งค์เพื่อดูเป็นแนวทาง : https://www.cuharry.com/บัตรเงินรุ่น3/

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย