ตารางรายชื่อผู้สอบผ่านข้อสอบกลางกรมการท่องเที่ยว (สอบบัตรไกด์แบบออนไลน์ครั้งที่ 1) สอบเมื่อวันที่ 27-28 พ.ย 64

หนังสือประกาศผลสอบฯ และ ตารางรายชื่อผู้สอบผ่านข้อสอบกลางกรมการท่องเที่ยว (สอบบัตรไกด์แบบออนไลน์ครั้งที่ 1) สอบเมื่อวันที่ 27-28 พ.ย.2564

เนื้อหาหนังสือ :

ประกาศกรมการท่องเที่ยว
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑ – ๔

ตามที่ ได้มีประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑ – ๔ พร้อมกำหนด วัน เวลา และห้องสอบ และระเบียบการสอบออนไลน์ และประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง เพิ่มเติมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ ความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑ – ๔ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งกรมการท่องเที่ยวได้ดำเนินการจัดการทดสอบ ในวันที่ ๒๗ – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ กรมการท่องเที่ยว ได้ประมวลผลการทดสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ ๑ – ๔ จำนวน ๑,๐๔๘ ราย ดังรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ได้ทราบว่า
๑. ผู้เข้ารับการทดสอบฯ สามารถตรวจสอบผลการทดสอบและผลคะแนน ได้ทางเว็บไซต์
www.dot.go.th และ https://guide-dpmot.bsru.ac.th หัวข้อ “ ผลการทดสอบและผลคะแนน” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก เพื่อตรวจสอบผลการทดสอบและผลคะแนน กรณีผู้เข้ารับการทดสอบไม่ผ่านการทดสอบในหมวดใดหมวดหนึ่ง ให้ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถยื่นขอเข้ารับการทดสอบใหม่ในครั้งถัดไปเฉพาะในหมวดที่ยังไม่ผ่านได้ ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน ๒ ปี นับแต่วันประกาศผลการทดสอบครั้งแรก

๒. ผู้ผ่านการทดสอบฯ สามารถพิมพ์หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ได้ทางเว็บไซต์ www.dot.go.th และ https://guide-dpmot.bsru.ac.th หัวข้อ “พิมพ์หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์” โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ทั้งนี้ สามารถพิมพ์หนังสือรับรอง ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๓. หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์มีอายุ ๒ ปี นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง

ประกาศ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

“””””””””””””””””””””
(นายบุญเสริม ขันแก้ว)
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว