คลิก : กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร สอบบัตรไกด์ (สอบออนไลน์ ครั้งที่ 5-6) วันที่ 25 ธ.ค.2564

กรมการท่องเที่ยว เปิดรับสมัคร สอบบัตรไกด์ (สอบออนไลน์ ครั้งที่ 5-6) วันที่ 25 ธ.ค.2564

สำหรับ ผู้ที่อยากเป็นไกด์ (นำเที่ยวในประเทศ) ต้อง มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
✅สำหรับ ผู้ที่ผ่านการอบรมไกด์ (และ ตามความเข้าใจของ อ.แฮรี่ น่าจะรวมถึง ผู้ที่ยังสอบไม่ผ่านหมวดใดหมวด 1)
✅สำหรับ ผู้ที่จบ ปวส. หรือ ป.ตรี ในสาขามัคคุเทศก์ หรือ สาขาการท่องเที่ยวที่มีวิชามัคคุเทศก์ (โปรดตรวจสอบใบเกรดกับ จนท.กรมฯก่อน)
✅สำหรับ ไกด์บัตรเงินที่บัตรขาดอายุ สามารถสมัครสอบใหม่ได้เลย (ไม่ต้องอบรมใหม่)

‼️ กำหนดการสอบ :
.
☑️ (1) รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 8 ธันวาคม 2564
☑️ (2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิทดสอบ 14 ธันวาคม 2564
☑️ (3) วันทดลองระบบทดสอบ 18 ธันวาคม 2564
☑️ (4) วันสอบจริง 25 ธันวาคม 2564

☑️ (5) ประกาศผลสอบ 30 ธันวาคม 2564
.
‼️ รูปแบบการทดสอบใช้วิธีสอบข้อเขียนแบบปรนัย 2 หมวด :
หมวดความรู้ทั่วไปสำหรับอาชีพมัคคุเทศก์ และหมวดภาษาต่างประเทศ เลือก 1 ภาษา (อังกฤษหรือจีน) ดูรายละเอียดการทดสอบเพิ่มเติม 👆 https://www.facebook.com/Deptourism/posts/4597233180361442
.
‼️ สมัครทดสอบความรู้ความสามารถ ในการเป็นมัคคุเทศก์ในรูปแบบออนไลน์ ครั้งที่ 5-6 👆 https://guide-dpmot.bsru.ac.th/
.

หากมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการทดสอบกรุณาติดต่อ 📞 093-125-4306, 02-141-3153 ในวันและเวลาราชการ
หรือ 📞 084-645-1109 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-18.00 น.

ดูประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ในรูปแบบออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5-6 👆 https://www.dot.go.th/news/guide-detail/5191

📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌📌
อ.แฮรี่ ขออนุญาต ใช้แนวทางระเบียบการสอบบัตรไกด์ สอบออนไลน์ ก่อนหน้า (สอบเมื่อ 27-28 พ.ย.64) เพื่อเป็นแนวทางให้พวกเราได้เตรียมตัวในการสอบครั้งต่อไปนะครับ

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
๒.๑ การทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะใช้รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง คลิก ==> http://guide-dpmot.bsru.ac.th ทั้งนี้ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบอย่างเคร่งครัด

๒.๒ ไม่อนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณร เข้ารับการทดสอบในครั้งนี้ ทั้งนี้ ตามคำสั่งมหาเถรสมาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้อ ๕ ห้ามภิกษุสามเณรสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก เพื่อเข้ารับราชการ หรือการอาชีพอย่างคฤหัสถ์

๒.๓ ให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

๒.๓.๑ แต่งกายสุภาพเรียบร้อยและประพฤติตนเป็นสุภาพชน

๒.๓.๒ เข้ารับการทดสอบตาม วัน เวลา และห้องสอบ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย ทั้งนี้ ต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลาทดสอบอย่างน้อย ๓๐ นาที เพื่อฟังการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการทดสอบและยืนยันตัวตน (Verify) โดยใช้อุปกรณ์ตามที่ระบุไว้เท่านั้น

๒.๓.๓ จัดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมทั้งก่อนเวลาเข้ารับการทดสอบและขณะเข้ารับการทดสอบ หากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง (Passport) ฉบับจริง มาแสดงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้ใช้สำเนาเพื่อยืนยันตัวตน (Verify) ในการเข้ารับการทดสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าว ให้ใช้เอกสารรับรองฉบับจริงแสดงแทน มิฉะนั้นจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ หากเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ไม่ตรงกับหลักฐานข้อมูลการสมัครสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ

๒.๓.๔ จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการเข้ารับการทดสอบ พร้อมอินเตอร์เน็ต แบตเตอรี่ เพื่อให้สามารถเข้ารับการทดสอบได้ ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง แบ่งเป็น ๒ กรณี ดังนี้ :

กรณีที่ ๑ กรณีที่จะใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเลต โดยอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถเปิดกล้องและเสียงได้ตลอดระยะเวลาเข้ารับการทดสอบ จำนวน ๑ อุปกรณ์ อ.แฮรี่ ขอย้ำ : การใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเลต เพื่อใช้สอบ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โน้ตบุ๊ค หรือแท็บเลตต้องสามารถเปิดกล้องและเสียงได้ตลอดระยะเวลาเข้ารับการทดสอบ

กรณีที่ ๒ กรณีที่จะใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) จะต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อเปิดกล้องตลอดเวลาในการเข้ารับการทดสอบ ทั้งนี้ สามารถเตรียมอุปกรณ์เสริมสำหรับเข้ารับการทดสอบตามความเหมาะสม เช่น หูฟัง ไมโครโฟน เป็นต้น อ.แฮรี่ ขอย้ำ : การใช้มือถือ ขณะที่ใช้มือถือทำข้อสอบ กรรมการจะต้องสามารถเห็นใบหน้าของเราขณะใช้มือถือทำข้อสอบ กรรมการสอบสามารถพูดคุยกับเราได้ด้วย คือ เราอาจต้องซื้อ/มี small talk และ ซื้อกล้อง เพิ่มเติมต่างหาก เพื่อที่กรรมการสอบสามารถบันทึกภาพใบหน้าและเสียงของเราในขณะที่เรานั่งทำข้อสอบบนมือถือ …. สรุปว่า กรณีที่ ๑ น่าจะง่ายและสะดวกกว่า

๒.๓.๕ แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้ารับการทดสอบและจัดสถานที่สอบออนไลน์ :
(๑) ศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการทดสอบแบบออนไลน์ โดยสามารถ
ดาวน์โหลดคู่มือดังกล่าวได้จาก คลิก ==> http://guide-dpmot.bsru.ac.th

(๒) ศึกษาคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการเข้ารับการทดสอบในรูปแบบออนไลน์

(๓) จัดสถานที่สอบให้เหมาะสมกับการเข้ารับการทดสอบในรูปแบบออนไลน์
โดยจัดสถานที่ให้มีความเป็นส่วนตัว มิดชิด ไม่มีบุคคลอื่นเข้า – ออกภายในบริเวณสถานที่ที่ใช้เป็นห้องสอบ

(๔) ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการคุมสอบอย่างเคร่งครัด

(๕) เปิดกล้องและปิดไมโครโฟนตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการทดสอบ ยกเว้นผู้เข้ารับการทดสอบที่ต้องการสื่อสารกับกรรมการคุมสอบในขณะเข้ารับการทดสอบ จะสามารถเปิดไมโครโฟนได้เมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบก่อน

(๖) กรณีที่ประสงค์จะสื่อสารกับกรรมการคุมสอบหรือการกระทำอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเข้ารับการทดสอบ จะต้องได้รับการยินยอมหรือได้รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบเท่านั้น

(๗) กรณีฉุกเฉินระหว่างการเข้ารับการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถติดต่อสื่อสารกับกรรมการคุมสอบผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์ ดังต่อไปนี้
นายพรเลิศ รักทัพ โทร. ๐๘ ๔๖๔๕ ๑๑๐๙
นางสาวจารุณี เพ็งพุ่มทอง โทร. ๐๘ ๓๘๓๐ ๕๔๖๓

๒.๓.๖ ห้ามบันทึกภาพ เสียง หรือคัดลอกข้อสอบ รวมทั้งห้ามนำอุปกรณ์อื่นใดนอกเหนือจากข้อ ๒.๓.๔ เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด หากพบว่าผู้ใดนำเข้าห้องสอบจะถือว่าส่อเจตนากระทำทุจริตและจะต้องถูกยุติการสอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการคุมสอบจะทำการบันทึกภาพ และเสียงตลอดระยะเวลาการเข้ารับการทดสอบ

๒.๓.๗ หลังจากเริ่มการทดสอบแล้ว ไม่อนุญาตให้ออกจากห้องสอบจนกว่าจะหมดเวลาทดสอบหากผู้เข้ารับการทดสอบออกจากห้องสอบก่อนเวลาดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใด ๆ จะต้องกลับเข้ามาในห้องสอบภายใน ๕ นาทีกรรมการคุมสอบจึงจะอนุญาตให้ทำเข้ารับการทดสอบต่อ หากกลับมาไม่ทันภายในเวลาดังกล่าวจะถือว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบการสอบออนไลน์และจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน หากมีกรณีฉุกเฉิน ให้ติดต่อกรรมการคุมสอบ ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ตามประกาศนี้

๒.๓.๘ ผู้เข้าสอบต้องส่งข้อสอบภายในระยะเวลาที่กำหนด มิเช่นนั้นระบบจะไม่รับคำตอบและจะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนน ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับระเบียบการสอบออนไลน์นี้ หรือมีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือพยายามกระทำการทุจริตในการทดสอบ หรือกระทำใด ๆ ที่เป็นการรบกวนผู้เข้ารับการทดสอบคนอื่น ๆ ในระหว่างการทดสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการทดสอบ หรือยุติการทดสอบสำหรับบุคคลผู้นั้น และจะออกจากห้องสอบได้ต่อเมื่อหมดเวลาทดสอบเท่านั้น ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้เข้ารับการทดสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศกรมการท่องเที่ยว เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ผู้มีรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบหรือผู้ผ่านการทดสอบรายดังกล่าว จะถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ได้รับหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบๆ

ปล. คลิก บรรทัดนี้เพื่อดูเนื้อหาที่ใช้ในการสอบข้อสอบกลางสอบบัตรไกด์ และคู่มือบรรยายนำเที่ยวสำหรับมัคคุเทศก์(เผื่อใช้เตรียมสอบบัตรไกด์) ต้องดาวน์โหลดด้วยคอมฯ / มือถือโหลดไม่ได้

ปล. กรณีที่สนใจสมัครอบรมเป้นไกด์ ประเภทไกด์บัตรเงิน (ไกด์บัตรใหญ่ นำเที่ยวทั่วไทย นำเที่ยวทั่วโลก) ด้วย วุฒิ เทียบเท่าปวส. หรือ ป.ตรี ลองคลิกที่ลิ้งค์นี้ดู เพื่อดูเป็นแนวทางการฝึกอบรมไกด์ก่อนได้ครับ : คลิกลิ้งค์เพื่อดูเป็นแนวทาง : https://www.cuharry.com/บัตรเงินรุ่น3/

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย