เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์ (Five Insignia of Kingship)

1.พระมหามงกุฏ ( The Great Crown of Victory)
2.พระแสงขรรค์ชัยศรี (The Sword of Victory)
3.ธารพระกร (The Staff)
4.พระวาลวิชนีและพระแส้จามรี (The Fan and the Yak-Tail Whisk)
5.ฉลองพระบาทเชิงงอน (The Slippers)

เครื่องราชูปโภค (the Royal Utensils)
1.พานพระขันหมาก (The Betel Nut Set)
2.พระมณฑปรัตนกรัณฑ์ (The Water Urn)
3.พระสุพรรณศรี (The Smaller Receptacle in the shape of lotus petals )
4.พระสุพรรณราช ( The Larger Rceptacle)

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย