ประกาศรายชื่อไกด์/มัคคุเทศก์ ที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม

ประกาศรายชื่อไกด์/มัคคุเทศก์ ที่มีสิทธิเข้ารับการอบรม 4 วันเพื่อต่ออายุบัตรไกด์ จาก “บัตรชมพู และบัตรเฉพาะพื้นที่สีต่างๆ” = เป็น = “บัตรไกด์ บัตรภูมิภาค ในแต่ละภาค” (อบรม ฟรี ด้วยงบประมาณประจำปี 2562)

โดย กรมการท่องเที่ยว จะทยอยประกาศ เรียก “ไกด์บัตรชมพู บัตรสีต่างๆ” มาอบรม 4 วัน เพื่อ”ต่ออายุ” (เปลี่ยนผ่านบัตร) เป็น “บัตรภูมิภาค” สำหรับ บัตรไกด์ที่จะหมดอายุ “ระหว่าง 11 เม.ย.62 – 11 เม.ย. 64 เท่านั้น” ที่พวกเราได้ทยอยมาลงทะเบียน ช่วง 8-20 ก.พ. 2562

คลิกลิ้งค์ : ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรมอัพเกรด :  เป็นบัตรภูมิภาค

(1) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (สำหรับภาคกลาง)
(1.1) ภาคกลาง รุ่น 1 = อบรม 4-7 มี.ค.62 = 500 คน     คลิก  >>  รายชื่อภาคกลางรุ่น 1
(1.2) ภาคกลาง รุ่น 2 = อบรม 18-21 มี.ค.62 = 500 คน  คลิก  >> รายชื่อภาคกลางรุ่น 2
(1.3) ภาคกลาง รุ่น 3 = อบรม 13-16 พ.ค.62 = 503 คน  คลิก  >>  รายชื่อภาคกลางรุ่น 3

(2) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (สำหรับภาคเหนือ) ภาคเหนือ
(2.1) ภาคเหนือ รุ่น 1 = อบรม 4-7 มี.ค.62 = 554 คน คลิก  >>  รายชื่อภาคเหนือรุ่น 1
(2.2) ภาคเหนือ รุ่น 2 = อบรม 18-21 มี.ค.62 = 505 คน คลิก  >>  รายชื่อภาคเหนือรุ่น 2

(3) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
(3.1) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 1= อบรม 4-7 มี.ค.62 = 65 คน  คลิก >>  รายชื่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่น 1

(4) ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าอบรม (สำหรับภาคใต้)
(4.1) ภาคใต้ รุ่น 1 = อบรม 4-7 มี.ค.62 = 500 คน (คลิกลิ้งค์) : คลิก  >>  รายชื่อภาคใต้รุ่น 1

ปล. ประกาศกรมการท่องเที่ยว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค

อนุสนธิประกาศกรมการท่องเที่ยว ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การขอเข้ารับ

การอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาต จากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคเทศก์เฉพาะภูมิภาค โดยได้มีประกาศให้มัคคุเทศก์ที่มีสิทธิขอเข้ารับการอบรมยื่นคำขอเข้ารับการอบรมตั้งแต่วันที่ 8-20 กุมภาพันธ์ 2562 นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการท่องเที่ยวจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ

การอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค สำหรับกรณีเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะ เป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคตามแนบท้ายประกาศ ทั้งนี้ หากปรากฏในภายหลังว่า

ผู้มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือผู้ผ่านการอบรมรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศกรมการท่องเที่ยว ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้มีรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม หรือผู้ผ่านการอบรมรายดังกล่าว จะไม่ได้รับหนังสือรับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
(นางสาววันทนา แจ้งประจักษ์)
รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการท่องเที่ยว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม โครงการอบรมมัคคุเทศก์ เพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ สำหรับกรณีการเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์

ประจำปีงบประมาณ 2562 (อบรมฟรี ด้วยงบกรมการท่องเที่ยว) ดังต่อไปนี้ (คลิกลิ้งค์ เพื่อดูรายชื่อนะครับ)

ปล. ตามความเข้าใจของ อ.แฮรี่
(1) การประกาศ”รายชื่อ”นี้บนเว็ปไซต์ของ อ.แฮรี่นี้ ถือเป็นอีกช่องทางในการกระจายข่าวสารของกรมการท่องเที่ยว

(2) หากใครสงสัย ตรวจไม่พบรายชื่อ ก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องของรายชื่อได้อีกครั้งที่ เว็ปไซต์ของกรมการท่องเที่ยว หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดอบรมได้โดยตรง

(3) อ.แฮรี่ เข้าใจว่า หากผู้ใดที่มี”รายชื่อ”ตามประกาศของกรมการท่องเที่ยว แล้วไม่ได้ไปเข้าอบรมตาม “วัน-เวลา ” และ “สถานที่” ดังกล่าว = จะถือว่า = สละสิทธิ์ และ จะหมดสิทธิ์ในการ”ลงทะเบียนเพื่ออบรมต่ออายุแบบเปลี่ยนผ่าน หลักสูตรอบรม ฟรี 4 วัน ในการประกาศในครั้งต่อๆไปที่จะจัดอบรมด้วยงบประจำปีของกรมการท่องเที่ยว …. โดยจะต้องไปหาที่ลงทะเบียนแบบเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม 4 วัน ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ตามที่กรมการท่องเที่ยวได้อนุมัติให้ดำเนินการได้ (ค่าอบรมหลักสูตรต่ออายุแบบเปลี่ยนผ่าน บัตรแบบ อัพเกรดบัตร 4 วัน นี้ อาจจะไม่เกิน 5,000-10,000 บาทตามแต่สถานศึกษาจะกำหนด)

(3.1) หากเป็นไปได้ ใครที่ได้สิทธิ์เข้าอบรมแล้ว = อย่าลา = อย่าขาด เลยนะครับ เสียดายโอกาส บางคนอยากได้สิทธิ์ดังกล่าวแต่ยังไม่ได้(เพราะยังไม่ถึงคิว ต้องรอกรมฯ ประกาศ เป็นรอบๆตามงบประมาณประจำปีของกรมฯ)

(3.2) ส่วนใครที่ได้สละสิทธิ์ โดยไม่ไปเข้าอบรมฟรี 4 วันดังกล่าวนี้ … ให้ตรวจสอบกับเว็ปไซต์ของกรมฯ หรือโทรไปสอบถามกรมฯอีกว่า ยังจะสามารถมีสิทธิ์ในการไปลงทะเบียนอบรมฟรี 4 วันรอบต่อไปอีกหรือไม่?

(3.3) ทั้งนี้ ทั้งนั้น หาก”รอ”แล้ว ยังไม่เห็นกรมการท่องเที่ยวประกาศ (เรียก)ให้มีการลงทะเบียนอบรม”ฟรี 4 วัน” หรือ “ไปลงทะเบียนเสียค่าอบรม กับ สถาบันอื่นๆ ก็ให้อดทน “รอ รอ” อีกนิด แต่อย่าให้รอ รอ จน บัตรไกด์ขาดอายุแม้แต่วันเดียว (สามารถต่ออายุแบบปกติได้ 120 วันล่วงหน้า แต่จะได้บัตรไกด์สีเดิม และถือไปจนครบอีก 5 ปี) แต่สุดท้าย เจ้าหน้าที่กรมฯ ที่รับต่ออายุบัตรไกด์ จะเป็นผู้แจ้งสิทธิ์ให้พวกเราเองว่า จะสามารถต่ออายุบัตรไกด์ตามปกติ หรือไม่ อย่างไร

ข้อมูล อ.แฮรี่ นี้ถือว่า เป็นการให้ข้อมูลเบื้องต้น เพื่อช่วยอธิบายให้พวกเรามีความเข้าใจในเบื้องต้นถึงสิทธิ เพื่อไม่ให้พวกเราเสียโอกาส หรือเสียสิทธิ โดยไม่สามารถเอาข้อมูลของ อ.แฮรี่ไปอ้างความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะทุกคนสามารถตรวจสอบกับกรมฯได้ทุกเมื่อหากรู้สึกว่า ข้อมูลไม่ถูกต้อง

อ.แฮรี่ 092-256-2000
= www.CuHarry.com =

หากข่าวนี้น่าสนใจ แชร์เลย

Please follow and like us: